ಮುಚ್ಚಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ

ದೊಡ್ಡಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕ

ಇಮೇಲ್ : gmpsmaralvadi1[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9845577198