ಮುಚ್ಚಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ

ಕನಕಪುರ ಟೌನ್

ಇಮೇಲ್ : gghskanakapura[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9008890444