ಮುಚ್ಚಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ

ಕಾಡುಜಕ್ಕಸಂದ್ರ ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕ

ಇಮೇಲ್ : kkpkadujakkasandra2007[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9902546668