ಮುಚ್ಚಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ

ದ್ಯಾವಸಂದ್ರ ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕ

ಇಮೇಲ್ : hmghsdyavasandra[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9141312622