ಮುಚ್ಚಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ

ಬನ್ನಿಮುಕ್ಕೋಡ್ಲು ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕ

ಇಮೇಲ್ : archananayak79[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9448757304