ಮುಚ್ಚಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ

ಬನವಾಸಿ ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕ

ಇಮೇಲ್ : ghsbanavasi[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9741617740