ಮುಚ್ಚಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ

ಶಿವನಹಳ್ಳಿ ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕ

ಇಮೇಲ್ : kkpghsshivanahalli[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9611884653