ಮುಚ್ಚಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ

ತಿಗಳಾರಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕ

ಇಮೇಲ್ : kkpghsthosahalli[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9742393736