ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಾಂಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ

ಗುಡೆಮಾರನಹಳ್ಳಿ

ಇಮೇಲ್ : ssrhs1965[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9482420091