ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ

ವಿ.ಜಿ.ದೊಡ್ಡಿ, ಮಾಗಡಿ.

ಇಮೇಲ್ : mokshasm1967[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9844558782