ಮುಚ್ಚಿ

ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ

ಜಿ .ಎಚ್.ಪಿ.ಎಸ್ ತಿಪ್ಪಾಸಂದ್ರ

ಇಮೇಲ್ : hmthippasandra[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9964543036