ಮುಚ್ಚಿ

ವಿದ್ಯುತ್

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಕಂಪನಿ ನಿಗಮ

ಅಗ್ರಹಾರ, ರಾಮನಗರ, ಕರ್ನಾಟಕ 562159


ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://bescom.org/ramanagara-district/