ನೇಮಕಾತಿ

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ವಿವರ 28/12/2018 28/02/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (513 KB)
ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ 24/12/2018 31/01/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (2 MB)
ಪ್ರವಾಸಿ ಟಾಕ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ 07/01/2019 21/01/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (1 MB)
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರಾಕರಣ ಪಟ್ಟಿ 04/12/2018 31/12/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (18 KB)
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರ ಪಟ್ಟಿ 04/12/2018 31/12/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (1 MB)
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರ ಪಟ್ಟಿ 04/12/2018 31/12/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (1 MB)
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ 04/12/2018 31/12/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (18 KB)
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ 04/12/2018 31/12/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (418 KB)
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ 04/12/2018 31/12/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (418 KB)
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ/ಸಹಾಯಕಿಯರ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ

ಲಿಂಕ್

01/10/2018 31/10/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (2 MB)