ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾನಿಟರ್ ಹುದ್ದೆಯ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಅಹ್ವಾನ (ಸಿವಿಲ್, ಕೃಷಿ/ರೇಷ್ಮೆ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ)

ಜಿಲ್ಲಾ ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾನಿಟರ್ ಹುದ್ದೆಯ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಅಹ್ವಾನ (ಸಿವಿಲ್, ಕೃಷಿ/ರೇಷ್ಮೆ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ)
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಜಿಲ್ಲಾ ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾನಿಟರ್ ಹುದ್ದೆಯ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಅಹ್ವಾನ (ಸಿವಿಲ್, ಕೃಷಿ/ರೇಷ್ಮೆ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ)

ರಾಮನಗರ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾನಿಟರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸ್ಥಾನಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ

ಸಿವಿಲ್-22

ಕೃಷಿ/ರೇಷ್ಮೆ-2

ತೋಟಗಾರಿಕೆ-2

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಯ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಮುಗಿದಿದೆ

04/06/2020 29/06/2020 ನೋಟ (1 MB) ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ (3 MB)