ಮುಚ್ಚಿ

ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿನಾಂಕ: 31-05-2018 ರವರೆಗೆ ಕಾಲವಾಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿನಾಂಕ: 31-05-2018 ರವರೆಗೆ ಕಾಲವಾಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿನಾಂಕ: 31-05-2018 ರವರೆಗೆ ಕಾಲವಾಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿನಾಂಕ: 31-05-2018 ರವರೆಗೆ ಕಾಲವಾಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

20/03/2018 31/05/2018 ನೋಟ (1 MB)