ಮುಚ್ಚಿ

ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ

ವೈನೇಯರ್ಡ್  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ

ಹೆರಿಟೇಜ್ ವೈನರಿ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 19/06/2019 #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಹೆರಿಟೇಜ್ ವೈನರಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ
ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕರಗ

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕರಗ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 14/06/2019 #gallery-2 { margin: auto; } #gallery-2 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-2 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-2 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ ಮಾತಾ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ರಂಗೋಲಿ ಮನರಂಜನೆ ಕರಾಗಾ ಮಹತ್ಸವ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ