ಮುಚ್ಚಿ

ಚುನಾವಣಾ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಅರ್ಜಿ (ಫಾರ್ಮ್ -8)

ಚುನಾವಣಾ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಅರ್ಜಿ (ಫಾರ್ಮ್ -8)
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಣೆ ವಿಳಾಸ View / Download
ಚುನಾವಣಾ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಅರ್ಜಿ (ಫಾರ್ಮ್ -8) 11/07/2018 ನೋಟ (99 KB)