ಮುಚ್ಚಿ

ಚುನಾವಣಾ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ (ಫಾರ್ಮ್ -7)

ಚುನಾವಣಾ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ (ಫಾರ್ಮ್ -7)
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಣೆ ವಿಳಾಸ View / Download
ಚುನಾವಣಾ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ (ಫಾರ್ಮ್ -7) 11/07/2018 ನೋಟ (74 KB)