ಮುಚ್ಚಿ

ದಿನಾಂಕ:01.01.2020 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರೂಪ್ ‘ಸಿ’ ಮತ್ತು ‘ಡಿ’ ಯ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ದಿನಾಂಕ:01.01.2020 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರೂಪ್ ‘ಸಿ’ ಮತ್ತು ‘ಡಿ’ ಯ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ದಿನಾಂಕ:01.01.2020 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರೂಪ್ ‘ಸಿ’ ಮತ್ತು ‘ಡಿ’ ಯ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 05/02/2021 ನೋಟ (3 MB)