ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ ಮುನೀಶ್ ಮೂದ್ಗಿಲ್

  • ಅವಧಿ: 27/06/2008 - 01/06/2009
  • ಹಂಚಿಕೆ ವರ್ಷ: 2008
  • ನೇಮಕಾತಿಯ ಮೂಲ: ಇತರರು
  • ಸೇವೆ: ಐಎಎಸ್
  • ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 080-27273777
  • ಇಮೇಲ್: deo[dot]ramanagara[at]gmail[dot]com
  • ವಿಳಾಸ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ರಾಮನಗರ-562159