ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ

  • ಅವಧಿ: 28/07/2011 - 31/03/2012
  • ಹಂಚಿಕೆ ವರ್ಷ: 2011
  • ನೇಮಕಾತಿಯ ಮೂಲ: ಇತರರು
  • ಸೇವೆ: ಐಎಎಸ್
  • ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 080-27273777
  • ಇಮೇಲ್: deo[dot]ramanagara[at]gmail[dot]com
  • ವಿಳಾಸ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ರಾಮನಗರ-562159