ಮುಚ್ಚಿ

ಡಾ.ಕೆ.ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್,ಐಎಎಸ್

ಕೆ.ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್

ಡಾ.ಕೆ.ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್,ಐಎಎಸ್

  • ಅವಧಿ: 02/03/2021 - 18/04/2022
  • ಹಂಚಿಕೆ ವರ್ಷ: 2012
  • ನೇಮಕಾತಿಯ ಮೂಲ: ನೇರ
  • ಸೇವೆ: ಐಎಎಸ್
  • ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 080-27273777
  • ಇಮೇಲ್: deo[dot]ramanagara[at]gmail[dot]com
  • ವಿಳಾಸ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ರಾಮನಗರ-562159