ಮುಚ್ಚಿ

ಲೋಕಾಯುಕ್ತ

ವಿಭಾಗವಾರು ಯಾರು ಯಾರೆಂದು ಶೋಧಿಸಿ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಲೋಕಾಯುಕ್ತ
ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಶಮೀದ್ ಪಾಶ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ 080-29575050 ಲೋಕಾಯುಕ್ತ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂಜಲಿ (ಉಸ್ತುವಾರಿ) ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ 080-27276066 ಲೋಕಾಯುಕ್ತ