ಮುಚ್ಚಿ

ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜೈಲ್

ವಿಭಾಗವಾರು ಯಾರು ಯಾರೆಂದು ಶೋಧಿಸಿ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜೈಲ್
ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಆಶೇಖಾನ್ ಜಿಲ್ಲಾಅಧೀಕ್ಷಕರು dprmg[dot]prisons_kar[at]gov[dot]in 080-27274220 ಬಂಧೀಖಾನೆ