ಮುಚ್ಚಿ

ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

ವಿಭಾಗವಾರು ಯಾರು ಯಾರೆಂದು ಶೋಧಿಸಿ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಶಿವಲಿಂಗ ಗೌಡ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ramanagara[at]karnatakaindustry[dot]gov[dot]in 080-27273008 ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ನಾಗರಾಜು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ramnagara[at]karnatakaindustry[dot]gov[dot]in 080-27273006 ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ