ಮುಚ್ಚಿ

ಕಾನೂನು ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ವಿಭಾಗವಾರು ಯಾರು ಯಾರೆಂದು ಶೋಧಿಸಿ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಕಾನೂನು ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ
ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಉದಯಸಿಂಗ್ ಸಹಾಯಕ ನಿಯಂತ್ರಕರು acrnagarlmka[at]nic[dot]in 080-27276318 ಕಾನೂನು ಮಾಪನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ