ಮುಚ್ಚಿ

ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಇಲಾಖೆ

ವಿಭಾಗವಾರು ಯಾರು ಯಾರೆಂದು ಶೋಧಿಸಿ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಇಲಾಖೆ
ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಶಿವ ಮೂರ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಅಧಿಕಾರಿ eodeeramnagar[at]gmail[dot]com 080-27273364 ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಇಲಾಖೆ