ಮುಚ್ಚಿ

ಸಿಇಒ ಪ್ರೊಫೈಲ್

Shri Ikram IAS

ಶ್ರೀ ಇಕ್ರಮ್, ಐ.ಎ.ಎಸ್.

  • ಅವಧಿ: ಪ್ರಸ್ತುತ
  • ಹಂಚಿಕೆ ವರ್ಷ: 24-10-2019
  • ನೇಮಕಾತಿಯ ಮೂಲ: ನೇರ
  • ಸೇವೆ: ಐಎಎಸ್
  • ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 080-27276711
  • ಇಮೇಲ್: ceozpramngr-ka[at]nic[dot]in
  • ವಿಳಾಸ: ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಭವನ, ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ರಾಮನಗರ-562159