ಮುಚ್ಚಿ

ಹಿಂವಕಇ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳು, ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತುಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆಗಳ ವಿವರ

ಹಿಂವಕಇ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳು, ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತುಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಡೌನ್ಲೋಡ್
1
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ
 view
2
ಕನಕಪುರ
  view
3
ಮಾಗಡಿ
  view
4 ರಾಮನಗರ   view
5 ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ   view
6 ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ   view