ಮುಚ್ಚಿ

ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮಗಳು

ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೋಬಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳು
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ಆಗಲಕೋಟೆ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ಹಲಸಬೆಲೆ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ದಂಡಿಗೆಪುರ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ಕಲ್ಯ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ಚಂದುರಾಯನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ಉಪ್ಪಾರ್ತಿ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ಹಾಲದಕಟ್ಟೆಪಾಳ್ಯ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ಶ್ರೀಪತಿಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ಹಾಲಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ಕೋಂಡಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ಕೆಂಪಸಾಗರ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ತೂಬಿನಕೆರೆ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ದುಬ್ಬಗೊಟ್ಟಿಗೆ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ಸಿಂಗ್ರೀಪಾಳ್ಯ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ನಸಿರಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ತಗ್ಗೀಕುಪ್ಪೆ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ಬೆಟ್ಟದಾಸೀಪಾಳ್ಯ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ಬೈಜಾಪುರ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರಲ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ತಿರುಮಲೆ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ಕರಗದಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ಕಾಳಾರಿಕಾವಲ್
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ಹೂಜಗಲ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ಕಾಳಾರಿ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ಹಾಲಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ಕೋಡಿಪಾಳ್ಯ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ವರದೋಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ಹೊಂಗೇಕಾವಲ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ಹರ್ತಿ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ಬೆಳಗುಂಬ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ಬ್ಯಾಲದಕೆರೆ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ನಾಗಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ಗುಡೇಪಾಳ್ಯ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ಸಿಡಿಗನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ಕೆಂಚುಗಾರನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ನೇತೇನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ಉಡುವೆಗೆರೆ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ಗುಮ್ಮಸಂದ್ರ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ಮೇಲನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ಸೋಮಕ್ಕನಮಠ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ಬಾಳೇಕಟ್ಟೆ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ಬಾಚೇನಹಟ್ಟಿ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ತಗಚಕುಪ್ಪೆ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ಮರಲಗೊಂಡಲ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ವೆಂಗಳಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ಪಣಕನಕಲ್ಲು
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ಗೊಲ್ಲರಪಾಳ್ಯ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ಅಡಿಕೆಮಾರನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ಕಲ್ಲೂರು
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ಸಿಂಗದಾಸನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ಶ್ಯಾನುಭೋಗನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ವರದೇನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ಮಾಯನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ವಿಠಲಾಪುರ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ತಟವಾಳ್
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ವಡ್ಡರಪಾಳ್ಯ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ಜುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ಸಾತನೂರು
ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ದೋಣಕುಪ್ಪೆ
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಡಬಾಳ್
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಶಂಬುದೇವನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾನಗಲ್
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಶೆಟ್ಟರಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಸೊಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಕರಲಮಂಗಲ
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಪುರ
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಗುಡ್ಡಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ತ್ಯಾಗದರೆಪಾಳ್ಯ
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಕರಲಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಪೋಲಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಸುಬ್ಬಾಶಾಸ್ತ್ರೀಪಾಳ್ಯ
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಬೆಳಗವಾಡಿ
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಎಸ್. ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಸಾದಮಾರನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ನಾಯ್ಕನಪಾಳ್ಯ
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಹಂಚಿಕುಪ್ಪೆ
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಕೆ.ವಿ.ಮಠ
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ನೆಲಪಟ್ಟಣ
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ನಾಗಮಂಗಲ
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮತ್ತ
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಪಾಪಶಾಸ್ತ್ರೀಪಾಳ್ಯ
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ರಂಗಚಾರಿಪಾಳ್ಯ
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಸಾವನಮರ್ಗ
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಗುದ್ಧಲಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಅಣ್ಣೀಕಾರನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಅತ್ತಿಂಗೆರೆ
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಸಿದ್ದೇದೇವರಬೆಟ್ಟ
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಅಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಗೇರಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಂಚನಬೆಲೆ
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ದಬ್ಬಗುಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ವೀರಾಪುರ
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ದೊಡ್ಡಮಸ್ಕಲ್
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಚಿಕ್ಕಮಸ್ಕಲ್
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಆವೇರಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಗೆಜ್ಜಗಾರಗುಪ್ಪೆ
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ನೇರಲವಾಡಿ
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಕೊಟ್ಟಗಾರನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮತ್ತೀಕೆರೆ
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಹುಲುವೇನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಬಾಳೇನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಹೇಳಿಗೆಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಗಟ್ಟೀಪುರ
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಚನ್ನಾಪುರ
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಸೀಗೇಕುಪ್ಪೆ
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಕಲ್ಲುದೇವನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಚಕ್ರಭಾವಿ
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಅಳಲುಕುಪ್ಪೆ
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಟಿ. ಚೆನ್ನಾಪುರ
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಕೋರಮಂಗಲ
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಎಲಗದಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮರುಳುದೇವನಪುರ
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ವರ್ತೇಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಹುಲೀಕಟ್ಟೆ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಸೋಲೂರು
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಕಲ್ಯಾಣಪುರ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ತೂಬರಪಾಳ್ಯ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಉಡುಕುಂಟೆ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಪಾಲನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಶಾಂತಪುರ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಕಲ್ಲಹಟ್ಟಿಪಾಳ್ಯ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಭೈರಸಂದ್ರ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಬಾಣವಾಡಿ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಹಾಲೂರು
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಶಿರಗನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಮಲ್ಲಾಪುರ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಮೂಗನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಬಿಟ್ಟಸಂದ್ರ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಹೇಮಾಪುರ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ನರಸಾಪುರ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಕೆಂಪಾಪುರ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಕುಪ್ಪೇಮಾಳ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಗರ್ಗೇಶ್ವರಪುರ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಪೆಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಹಕ್ಕಿನಾಳು
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಮರಿಕುಪ್ಪೆ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಬಸವೇನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ತಟ್ಟೇಕೆರೆ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಲಿಂಗೇನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ರಾಮನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಗೊರೊರು
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ರಂಗನಬೆಟ್ಟ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಮುಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಚನ್ನೋಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಅರಿಶಿನಕುಂಟೆ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಒಂಭತ್ತನಕುಂಟೆ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಗುಡೇಮಾರನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಬೀರವಾರ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಕೋರಮಂಗಲ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಕನ್ನಸಂದ್ರ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಪರ್ವತಪಾಳ್ಯ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಎಣ್ಣಿಗೆರೆ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಗಂಗೇನಪುರ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಕನಕೇನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಭೈರಾಪುರ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಪಾಳ್ಯ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಮಲ್ಲೂರು
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ವಿಮಾಲಪುರ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಭಂಟರಕುಪ್ಪೆ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ನಾಗನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಮುಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ತೊರೆಚನ್ನೋಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಕೋತ್ತಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ತಿರುಮಲಾಪುರ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ವೋಟಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಮರೇನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಊದ್ದಂಡಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಚಿಕ್ಕಸೋಲೂರು
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಹ್ಯಾಗನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಕೂಡ್ಲುರು
ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಸೋಮೇದೇವನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಕುದೂರು ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಕುದೂರು ಹಂಚೀಬಸವನಪಾಳ್ಯ
ಮಾಗಡಿ ಕುದೂರು ಅದರಂಗಿ
ಮಾಗಡಿ ಕುದೂರು ಕಾಗಿಮಡು
ಮಾಗಡಿ ಕುದೂರು ಕುದೂರು
ಮಾಗಡಿ ಕುದೂರು ಮಣ್ಣಿಗನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಕುದೂರು ಹನುಮಾಪುರ
ಮಾಗಡಿ ಕುದೂರು ಚೀಲೂರು
ಮಾಗಡಿ ಕುದೂರು ವಾಜರಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಕುದೂರು ಕೆಂಪೋಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಕುದೂರು ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಕುದೂರು ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಕುದೂರು ಭೈರಾಪುರ
ಮಾಗಡಿ ಕುದೂರು ಕೇ.ಜಿ.ಕೃಷ್ಣಾಪುರ
ಮಾಗಡಿ ಕುದೂರು ಬಿಸಲಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಕುದೂರು ಪರ್ವತಪುರ
ಮಾಗಡಿ ಕುದೂರು ಅಜ್ಜಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಕುದೂರು ಕುತ್ತಿನಗೆರೆ
ಮಾಗಡಿ ಕುದೂರು ಕೆಂಚನಾಪುರ
ಮಾಗಡಿ ಕುದೂರು ವೀರಾಪುರ
ಮಾಗಡಿ ಕುದೂರು ಮಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಕುದೂರು ಮಾರಸಂದ್ರ
ಮಾಗಡಿ ಕುದೂರು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಕುದೂರು ವೀರಸಾಗರ
ಮಾಗಡಿ ಕುದೂರು ಚಿಕ್ಕಮಸ್ಕಲ್
ಮಾಗಡಿ ಕುದೂರು ಮಲ್ಲಿಕುಂಟೆ
ಮಾಗಡಿ ಕುದೂರು ಮಾದಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಕುದೂರು ಆಲದಕೆಟ್ಟೆ
ಮಾಗಡಿ ಕುದೂರು ಕನ್ನಸಂದ್ರ
ಮಾಗಡಿ ಕುದೂರು ಮರೂರು
ಮಾಗಡಿ ಕುದೂರು ಸೂರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಕುದೂರು ಮುತ್ತಸಾಗರ
ಮಾಗಡಿ ಕುದೂರು ಕಾಡುರಾಮನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಕುದೂರು ಹುಲೀಕಲ್
ಮಾಗಡಿ ಕುದೂರು ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಕುದೂರು ಗುಂಡಿಗೆರೆ
ಮಾಗಡಿ ಕುದೂರು ಬಿಸ್ಕೂರು
ಮಾಗಡಿ ಕುದೂರು ಕಣನೂರು
ಮಾಗಡಿ ಕುದೂರು ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಕುದೂರು ಕೆಂಕೆರೆ
ಮಾಗಡಿ ಕುದೂರು ನಾಗನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಕುದೂರು ಚೌಡೀಬೇಗೂರು
ಮಾಗಡಿ ಕುದೂರು ನಾರಸಂದ್ರ
ಮಾಗಡಿ ಕುದೂರು ದಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ
ಮಾಗಡಿ ಕುದೂರು ದೊಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಕುದೂರು ಶ್ರೀಗಿರಿಪುರ
ಮಾಗಡಿ ಕುದೂರು ತೊರೆರಾಮನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ಕುದೂರು ಕೆಂಪಾಪುರ
ಮಾಗಡಿ ಕುದೂರು ತಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ನಾರಾಯಣಪುರ
ಮಾಗಡಿ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಕಲ್ಯಾಣಿಕಾವಲ್
ಮಾಗಡಿ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಸಂಕೇಘಟ್ಟ
ಮಾಗಡಿ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಹುಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಯಲ್ಲಾಪುರ
ಮಾಗಡಿ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಮುತ್ತುಗದ ಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಗಂಗೋನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಬಸವನಪಾಳ್ಯ
ಮಾಗಡಿ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ
ಮಾಗಡಿ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಶಿವನಸಂದ್ರ
ಮಾಗಡಿ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಮಾಜೋಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಅಣ್ಣಾಶಾಸ್ತ್ರೀಪಾಳ್ಯ
ಮಾಗಡಿ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ
ಮಾಗಡಿ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ರಘುನಾಥಪುರ
ಮಾಗಡಿ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಕೆಂಪಾಪುರ
ಮಾಗಡಿ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ದೊಡ್ಡ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಜಾನಿಗೆರೆ
ಮಾಗಡಿ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಮರಸೋಮನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಕೆಂಚನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಅಂಗಜನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಬಗಿನಗೆರೆ
ಮಾಗಡಿ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ತಾಳೇಕೆರೆ
ಮಾಗಡಿ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ದಂಡೇನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಚಿಕ್ಕಕಲ್ಯ
ಮಾಗಡಿ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಬಗಿನಗೆರೆಕಾವಲ್
ಮಾಗಡಿ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಕಾಮಸಾಗರ
ಮಾಗಡಿ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಚಿಕ್ಕಮುದಿಗೆರೆ
ಮಾಗಡಿ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ದೊಡ್ಡಮುದಿಗೆರೆ
ಮಾಗಡಿ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಕಲ್ಕೆರೆ
ಮಾಗಡಿ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಸಿದ್ದಾಪುರ
ಮಾಗಡಿ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಐಯ್ಮಡಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಮಾಯಸಂದ್ರ
ಮಾಗಡಿ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ವಿರೂಪಾಪುರ
ಮಾಗಡಿ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಬೀಚನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಹೊನ್ನಾಪುರ
ಮಾಗಡಿ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ
ಮಾಗಡಿ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಪಾಳ್ಯದಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ನೇರಳೆಕೆರೆ
ಮಾಗಡಿ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಸಂಕೀಘಟ್ಟ ಕಾವಲ್
ಮಾಗಡಿ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ರಘುವನಪಾಳ್ಯ
ಮಾಗಡಿ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಹೆಬ್ಬಳಲು
ಮಾಗಡಿ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಸಣ್ಣೀನಹಳ್ಳಿ
ಮಾಗಡಿ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ತಾವರೆಕೆರೆ
ರಾಮನಗರ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರಂ
ರಾಮನಗರ ಕಸಬಾ ಬಿಳಗುಂಬ
ರಾಮನಗರ ಕಸಬಾ ಐಜೂರು
ರಾಮನಗರ ಕಸಬಾ ಬೋಳಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಕಸಬಾ ಬೋಳಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಅಮಾನಿಕೆರೆ
ರಾಮನಗರ ಕಸಬಾ ಕೇಶವಪುರ
ರಾಮನಗರ ಕಸಬಾ ದೊಡ್ಡಮಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆ
ರಾಮನಗರ ಕಸಬಾ ಹಳ್ಳಿಮಾಳ
ರಾಮನಗರ ಕಸಬಾ ಕೊತ್ತೀಪುರ
ರಾಮನಗರ ಕಸಬಾ ಕೊತ್ತೀಪುರ  ಅಮಾನಿಕೆರೆ
ರಾಮನಗರ ಕಸಬಾ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಕಸಬಾ ಜೀಗೇನಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಕಸಬಾ ಬೊವ್ಮೂಚನಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಕಸಬಾ ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ
ರಾಮನಗರ ಕಸಬಾ ಜಿಕ್ಕಸೂಲಿಕೆರೆ
ರಾಮನಗರ ಕಸಬಾ ಹಾಗಲಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಕಸಬಾ ಕೇತೋಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಕಸಬಾ ಬಸವನಪುರ
ರಾಮನಗರ ಕಸಬಾ ಬಾಳಕುಳಿ
ರಾಮನಗರ ಕಸಬಾ ಮಾಯಗಾನಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಕಸಬಾ ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಕಸಬಾ ಕೆಂಜಿಗರಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಕಸಬಾ ಮಾದಾಪುರ
ರಾಮನಗರ ಕಸಬಾ ದಾರಾಪುರ
ರಾಮನಗರ ಕಸಬಾ ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಕಸಬಾ ಹರೀಸಂದ್ರ
ರಾಮನಗರ ಕಸಬಾ ಅರ್ಚಕರಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಕೈಲಾಂಚ ಕೈಲಾಂಚ
ರಾಮನಗರ ಕೈಲಾಂಚ ನಾಗೋಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಕೈಲಾಂಚ ಕೂನಗಲ್ಲು
ರಾಮನಗರ ಕೈಲಾಂಚ ತಮ್ಮನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಕೈಲಾಂಚ ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಕೈಲಾಂಚ ಕವಣಾಪುರ
ರಾಮನಗರ ಕೈಲಾಂಚ ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ
ರಾಮನಗರ ಕೈಲಾಂಚ ಲಕ್ಕಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಕೈಲಾಂಚ ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಕೈಲಾಂಚ ಶಿವನಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಕೈಲಾಂಚ ಲಕ್ಕೋಜನಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಕೈಲಾಂಚ ಹೊಸದೊಡ್ಡಿ
ರಾಮನಗರ ಕೈಲಾಂಚ ಹುಲಿಕೆರೆಗುನ್ನೂರು
ರಾಮನಗರ ಕೈಲಾಂಚ ಅಣ್ಣಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಕೈಲಾಂಚ ಬೆಣ್ಣಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಕೈಲಾಂಚ ಎಂ.ಜಿ.ಪಾಳ್ಯ
ರಾಮನಗರ ಕೈಲಾಂಚ ಹಂದಿಗೊಂದಿ ರಾಜ್ಯ ಅರಣ್ಯ
ರಾಮನಗರ ಕೈಲಾಂಚ ನೆಲಮಲೆ
ರಾಮನಗರ ಕೈಲಾಂಚ ಕೆ.ಜಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಕೈಲಾಂಚ ಸಬ್ ಕೆರೆ
ರಾಮನಗರ ಕೈಲಾಂಚ ಅಮ್ಮನಪುರ
ರಾಮನಗರ ಕೈಲಾಂಚ ಕೋಟಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಕೈಲಾಂಚ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಕೈಲಾಂಚ ತೆಂಗಿನಕಲ್ಲು
ರಾಮನಗರ ಕೈಲಾಂಚ ತೆಂಗಿನಕಲ್ಲು ಎಸ್.ಎಫ್.
ರಾಮನಗರ ಕೈಲಾಂಚ ಚನ್ನಮಾನಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಕೈಲಾಂಚ ಚಿಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಕೈಲಾಂಚ ಕುಂಬಾಪುರ
ರಾಮನಗರ ಕೈಲಾಂಚ ಚಿಕ್ಕಮಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆ
ರಾಮನಗರ ಕೈಲಾಂಚ ಅಚ್ಚಲು
ರಾಮನಗರ ಕೈಲಾಂಚ ಅಚ್ಚಲು ಫಾರೆಸ್ಟ್
ರಾಮನಗರ ಕೈಲಾಂಚ ವಿಭೂತಿಕೆರೆ
ರಾಮನಗರ ಕೈಲಾಂಚ ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಕೈಲಾಂಚ ಶಿಡ್ಲಕಲ್ಲು
ರಾಮನಗರ ಕೈಲಾಂಚ ಹೆಬ್ಬಕೋಡಿ
ರಾಮನಗರ ಕೂಟಗಲ ಕೂಟಗಲ
ರಾಮನಗರ ಕೂಟಗಲ ಯರೇಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಕೂಟಗಲ ಇಬ್ಬಳಕಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಕೂಟಗಲ ಮೆಳೇಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಕೂಟಗಲ ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಕೂಟಗಲ ಲಕ್ಷೀಪುರ
ರಾಮನಗರ ಕೂಟಗಲ ಕೋಳಮಾರನಕುಪ್ಪೆ
ರಾಮನಗರ ಕೂಟಗಲ ಶ್ಯಾನುಬೋಗನಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಕೂಟಗಲ ಚೌಡೇಶ್ವರಿಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಕೂಟಗಲ ಡಣಾಯಕನಪುರ
ರಾಮನಗರ ಕೂಟಗಲ ಅನಮಾನಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಕೂಟಗಲ ಅರೇಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಕೂಟಗಲ ತಾಳವಾಡಿ
ರಾಮನಗರ ಕೂಟಗಲ ತಡಿಕವಾಗಿಲು
ರಾಮನಗರ ಕೂಟಗಲ ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಕೂಟಗಲ ಕ್ಯಾಸಾಪುರ
ರಾಮನಗರ ಕೂಟಗಲ ದೊಡ್ಡಗಂಗವಾಡಿ
ರಾಮನಗರ ಕೂಟಗಲ ಚಿಕ್ಕಗಂಗವಾಡಿ
ರಾಮನಗರ ಕೂಟಗಲ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಕೂಟಗಲ ಜಾಲಮಂಗಲ
ರಾಮನಗರ ಕೂಟಗಲ ಅಕ್ಕೂರು
ರಾಮನಗರ ಕೂಟಗಲ ವಿರೂಪಸಂದ್ರ
ರಾಮನಗರ ಕೂಟಗಲ ಕೂತರಬಾವಿ
ರಾಮನಗರ ಕೂಟಗಲ ದೊಡ್ಡಸೂಲಿಕೆರೆ
ರಾಮನಗರ ಕೂಟಗಲ ಕೆಂಪವಡೇರಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಬಿಡದಿ ಬಿಡಿದಿ
ರಾಮನಗರ ಬಿಡದಿ ಶ್ಯಾನುಮಂಗಲ
ರಾಮನಗರ ಬಿಡದಿ ಬಿಲ್ಲಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಬಿಡದಿ ಮಂಚನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಬಿಡದಿ ತಾಳಗುಪ್ಪೆ
ರಾಮನಗರ ಬಿಡದಿ ಬೈಚೋಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಬಿಡದಿ ದೊಡ್ಡಕುಂಟನಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಬಿಡದಿ ಚಿಕ್ಕಕುಂಟನಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಬಿಡದಿ ಮಂಡಲಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಬಿಡದಿ ಎರೇಪಾಳ್ಯ
ರಾಮನಗರ ಬಿಡದಿ ಬಳೇವೀರನಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಬಿಡದಿ ಭೀಮೇನಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಬಿಡದಿ ಕೊಡಿಯಾಲಕರೇನಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಬಿಡದಿ ಕೆಂಚನಕುಪ್ಪೆ
ರಾಮನಗರ ಬಿಡದಿ ಮುದ್ದಾಪುರಕರೇನಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಬಿಡದಿ ಕಲ್ಲುಗೋಪಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಬಿಡದಿ ಹುಲ್ತಾರ್ ಹೊಸದೊಡ್ಡಿ
ರಾಮನಗರ ಬಿಡದಿ ಬೈರಮಂಗಲ
ರಾಮನಗರ ಬಿಡದಿ ಬನ್ನಿಗಿರಿ
ರಾಮನಗರ ಬಿಡದಿ ಕಂಚುಗಾರನಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್
ರಾಮನಗರ ಬಿಡದಿ ಕೆಂಪಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ
ರಾಮನಗರ ಬಿಡದಿ ಅರಳಾಳುಸಂದ್ರ
ರಾಮನಗರ ಬಿಡದಿ ಕಂಚುಗಾರನಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಬಿಡದಿ ವಾಜರಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಬಿಡದಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಗರ
ರಾಮನಗರ ಬಿಡದಿ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಬಿಡದಿ ಆವರಗೆರೆ
ರಾಮನಗರ ಬಿಡದಿ ಕೇತಿಗಾನಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಬಿಡದಿ ಗಾಣಕಲ್
ರಾಮನಗರ ಬಿಡದಿ ಕೆಂಪದ್ಯಾಪನಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಬಿಡದಿ ಬೆತ್ತಂಗೆರೆ
ರಾಮನಗರ ಬಿಡದಿ ಕಾಕರಾಮನಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಬಿಡದಿ ಬೋರೇಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಬಿಡದಿ ಹೆಗ್ಗಡಗೆರೆ
ರಾಮನಗರ ಬಿಡದಿ ಇಟ್ಟಮಡು
ರಾಮನಗರ ಬಿಡದಿ ಅಬ್ಬನಕುಪ್ಪೆ
ರಾಮನಗರ ಬಿಡದಿ ಐವಾಗಿಲು
ರಾಮನಗರ ಬಿಡದಿ ಉರುಗಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಬಿಡದಿ ಬಾಣಂದೂರು
ರಾಮನಗರ ಬಿಡದಿ ಗೋಪಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಬಿಡದಿ ಹೊಸೂರು
ರಾಮನಗರ ಬಿಡದಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೊಲ್ಲರಪಾಳ್ಯ
ರಾಮನಗರ ಬಿಡದಿ ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ
ರಾಮನಗರ ಬಿಡದಿ ಕುರುಬರಕರೇನಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಬಿಡದಿ ಹೆಜ್ಜಾಲ
ರಾಮನಗರ ಬಿಡದಿ ಶೇಷಗಿರಿಹಳ್ಳಿ
ರಾಮನಗರ ಬಿಡದಿ ಕುಂಬಳಗೂಡುಸ್ಟೇಟ್‌ಫಾರೆಸ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕಸಬಾ ಕೂಡ್ಲೂರು
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕಸಬಾ ತಗಚಗೆರೆ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕಸಬಾ ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕಸಬಾ ರಾಂಪುರ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕಸಬಾ ಗೆಂಡೆಮಡು
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕಸಬಾ ಕೋಮನಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕಸಬಾ ಶುಕ್ರವಾರಪೇಟೆ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕಸಬಾ ದೇವರಹೊಸಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕಸಬಾ ಚೋಳಮಾರನಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕಸಬಾ ಕನ್ನಮಂಗಲ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕಸಬಾ ನಾಗವಾರ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕಸಬಾ ನೀಲಸಂದ್ರ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕಸಬಾ ಸಣಬನಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕಸಬಾ ಕೋಡಿಪುರ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕಸಬಾ ಅತ್ತಿಗುಪ್ಪೆ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕಸಬಾ ಬ್ರಹ್ಮಣೀಪುರ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕಸಬಾ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕಸಬಾ ಮಲ್ಲಂಗೆರೆ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕಸಬಾ ದೊಡ್ಡನಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕಸಬಾ ಅಬ್ಬೂರು
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕಸಬಾ ಎಲೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕಸಬಾ ತೊರೆಹೊಸೂರು
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕಸಬಾ ಲಾಳಘಟ್ಟ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕಸಬಾ ವಂದಾರಗುಪ್ಪೆ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕಸಬಾ ಹೊನ್ನಿಗನಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕಸಬಾ ಕೊತ್ತನಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕಸಬಾ ತಟ್ಟೆಕೆರೆ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕಸಬಾ ಚಿಕ್ಕಮಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕಸಬಾ ಮಂಗಳವಾರಪೇಟೆ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕಸಬಾ ಪಟ್ಲು
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕಸಬಾ ಕಿಲೇಚನ್ನಪಟ್ಟಣ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕಸಬಾ ಮೈಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕಸಬಾ ಹೊಂಗನೂರು
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕಸಬಾ ಹೆಚ್.ಮೊಗೇನಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕಸಬಾ ಚಿಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕಸಬಾ ಸಂತೆಮೊಗೇನಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕಸಬಾ ಸುಣ್ಣಘಟ್ಟ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕಸಬಾ ನೀಲಕಂಠನಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕಸಬಾ ಚಿಕ್ಕಮಳೂರು
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕಸಬಾ ಮೈಲನಾಥಪುರ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಳೂರು ಗೌಡಗೆರೆ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಳೂರು ಕದರಮಂಗಲ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಳೂರು ಸಿದ್ದನಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಳೂರು ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಳೂರು ದಶವಾರ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಳೂರು ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಳೂರು ಹುಲುವಾಡಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಳೂರು ಅಣಿಗೆರೆ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಳೂರು ತವುಟನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಳೂರು ತವುಟನಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಳೂರು ಬೇವೂರು
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಳೂರು ಕನ್ನಸಂದ್ರ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಳೂರು ಕೆಲಗೆರೆ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಳೂರು ಹಾರೋಹಳ್ಳಿದೊಡ್ಡಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಳೂರು ಬೈರನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಳೂರು ಆಮ್ಮಳ್ಳಿದೊಡ್ಡಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಳೂರು ಚಕ್ಕಲೂರು
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಳೂರು ಕುಕ್ಕೂರು
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಳೂರು ತೂಬಿನಕೆರೆ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಳೂರು ಚಕ್ಕೆರೆ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಳೂರು ಮಂಕುಂದ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಳೂರು ದೇವರಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಳೂರು ಮತ್ತಿಕೆರೆ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಳೂರು ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಳೂರು ಮಳೂರು
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಳೂರು ಮಳೂರುಪಟ್ಟಣ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಳೂರು ಮುದಿಗೆರೆ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಳೂರು ಮುದಿಗೆರೆ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಳೂರು ಕೋಲೂರು
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಳೂರು ಶೀಬನಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಳೂರು ದಬಾನುಗುಂಡ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಳೂರು ಕಾಡುಕೊತ್ತನಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಳೂರು ಕಾಡುಕೊತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಳೂರು ಮಾಕಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಳೂರು ಮಾಕಳಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಳೂರು ನಾಯಿದೊಳ್ಳೆ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಳೂರು ಮಾಕಳಿ ರಿಲೀಜ್ ಫಾರೇಸ್ಟ್
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಳೂರು ಮಾರ್ಚನಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಳೂರು ಬೆಳಕೆರೆ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಳೂರು ಕೂರಣಗೆರೆ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಳೂರು ಗೋವಿಂದಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಳೂರು ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಳೂರು ಎಂ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಳೂರು ಹೊನ್ನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಳೂರು ಅರಳಾಪುರ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಳೂರು ತೆಂಕನಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಳೂರು ಗುಡ್ಡೆಹೊಸೂರು
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಳೂರು ಸಂಕಲಗೆರೆ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಳೂರು ಹೊಟ್ಟಿಗನಹೊಸಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಗರ್ಕಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಅಗ್ರಹಾರವರಗೇರಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಸಾದಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಅಂಕುಶನಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಕೋಡಂಬಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಬೈಜಾಪುರ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಇಗ್ಗಲೂರು
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಯಲಿಯೂರು
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಕಲ್ಲಾಪುರ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಸಿದ್ಧಾಪುರ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ನೇರಳೂರು
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ನುಣ್ಣೂರು
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ನೆಲಮಾಕನಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಸರಗೂರು
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಬಿ.ವಿ.ಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಚಾಗೆರೆದೊಡ್ಡಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ವಿರೂಪಸಂದ್ರ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಬೈರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಸೌದೋಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಭೂಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಉಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಬುಕ್ಕಸಾಗರ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಕೇತಾರವಡೇರಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಬಾಣಂತಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಬಾಚಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಅಕ್ಕೂರು
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಆರಳಾಳಸಂದ್ರ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ದ್ಯಾವಪಟ್ಟಣ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿಪುರ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಮಂಗಾಡಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಬಲ್ಲಾಪಟ್ಟಣ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಸೋಮನಾಥಪುರ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಮೆಣಸಿಗನಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ವಿಠಲೇನಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಎಲೇತೋಟದಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಆಂಬಾಡಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಹಳೇಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಮಾದಾಪುರ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಬಾಣಗಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಕೊಂಡಪುರ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ನಾಗಪುರ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಹಾರೋಕೊಪ್ಪ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಕಾರೇಕೊಪ್ಪ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಹೊನ್ನಿಗನಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ನಾರಳಾಪುರ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಶಾನುಬೋಗನಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಜಗದಾಪುರ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಅವ್ವೇರಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಮಾಳಗಾಳು
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಸುಳ್ಳೇರಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಸೋಗಾಲ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಸಿಂಗರಾಜಿಪುರ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಹನಿಯೂರು
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಕೋಡಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ
ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ಬೂದಿಗುಪ್ಪೆ
ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ತಾಮಸಂದ್ರ
ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ತುಂಗಣಿ
ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ರಾಂಪುರ
ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ರಾಯಸಂದ್ರ
ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ಬರಡನಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ವಿರುಪಸಂದ್ರ
ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ಆನಮಾನಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ಅರಣಕುಪ್ಪೆ
ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ತಿಗಳರಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ಅಗ್ರಹಾರ
ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ಅರಳಾಳುಸಂದ್ರ
ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ಅಳ್ಳಿಮಾರನಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ಗಾಣಾಳು
ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ದೊಳ್ಳಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ತಿಗಳರಹೊಸಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ಕೂನೂರು
ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ಚಾಕನಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ಕೆರಳಾಳುಸಂದ್ರ
ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ಬೇಕುಪ್ಪೆ
ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ನಿಡಗಲ್ಲು
ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ನಿಡಗಲ್ಲು ಅರಳಾಳುಸಂದ್ರ
ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ಚೌಕಸಂದ್ರ
ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ಅರಳಾಳು
ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ಚೀರಣಕುಪ್ಪೆ
ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ಮುರುಕಣಿ
ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ಬ್ಯಾಲಾಳು
ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ಬೇಲಿಕೊತ್ತನೂರು
ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ಸೋಮೇದ್ಯಾಪನಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ಉದಾರಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ವಾಡೆದೊಡ್ಡಿ
ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ಚಿಕ್ಕಮುದುವಾಡಿ
ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ಅಣಜವಾಡಿ
ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ಹೊರಳಗಲ್ಲು
ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ಶೀಗೇಕೋಟೆ
ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ನಾರಾಯಣಪುರ
ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ಕೆಬ್ಬೆಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ಚಿಕ್ಕಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ಶಿವನಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ರಾಮನಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ಕೂತಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ಮಲ್ಲಪನಹೊಸಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ಮುರಡಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ಬಾಣಂತಮಾರಿ ಪಾರೆಸ್ಟ್
ಕನಕಪುರ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ದೂಡ್ಡಮುದವಾಡಿ
ಕನಕಪುರ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಸಿಂಗಸಂದ್ರ
ಕನಕಪುರ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಬಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಮೇಡಮಾರನಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಹುಳುಗೊಡನಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಯರೆಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಹೊಸಕೋಟೆ
ಕನಕಪುರ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಕಗ್ಗಲಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಎಡಮಡು
ಕನಕಪುರ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಗಬ್ಬಾಡಿ
ಕನಕಪುರ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಮುಡೇನಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಗಬ್ಬಾಡಿಕಾವಲ್
ಕನಕಪುರ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ
ಕನಕಪುರ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ದೇವರಕಗ್ಗಲಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಮರಳಗೆರೆ
ಕನಕಪುರ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಕೊಳ್ಳಿಗಾನಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಕಡಸಿಕೊಪ್ಪ
ಕನಕಪುರ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಕೋನಸಂದ್ರ
ಕನಕಪುರ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಮಾರಸಂದ್ರ
ಕನಕಪುರ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಭೀಮಸಂದ್ರ
ಕನಕಪುರ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ದ್ಯಾವಸಂದ್ರ
ಕನಕಪುರ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಚುಳಕನಕೆರೆ ಕಾವಲ್
ಕನಕಪುರ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪಿಚ್ಚನಕೆರೆ
ಕನಕಪುರ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ದೂಡ್ಡಕಲ್ಬಾಳ್
ಕನಕಪುರ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಕಣಿವೆಕಟ್ಟೆ
ಕನಕಪುರ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕಕಲ್ಬಾಳು
ಕನಕಪುರ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಬೆಳಗುಳಿ
ಕನಕಪುರ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಅರಟಬೆಲೆ
ಕನಕಪುರ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಹಾರುತಿಪಾಳ್ಯ
ಕನಕಪುರ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಕೊಟ್ಟಗಾಳು
ಕನಕಪುರ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಕಾಡುಜಕ್ಕಸಂದ್ರ
ಕನಕಪುರ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಗೊಟ್ಟಿಗೆಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಗುಳ್ಳಹಟ್ಟಿಕಾವಲ್
ಕನಕಪುರ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ರಾಗಿಹಳ್ಳಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರೇಸ್ಟ್
ಕನಕಪುರ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಬೇಟ್ಟಳ್ಳಿಕಾವಲ್
ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ಎಂ. ಮಣಿಯಂಬಾಳ್
ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ಅಜ್ಜೇಗೌಡನವಲಸೆ
ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ಮಾವತ್ತೂರು
ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ಸುಂಡಘಟ್ಟ
ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ಬಾಚಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ಬನವಾಸಿ
ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ಮರಸರಹಳಿ
ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ತೋಕಸಂದ್ರ
ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ಬಳ್ಳಗೆರೆ
ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ಗುತ್ತಲಹುಣಸೆ
ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ಮಲ್ಲಿಗಮೆಟ್ಲು
ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ಆನೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ದೂಡ್ಡಸಾದೇನಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ಕೀರಣಗೆರೆ
ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ
ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ಚಿಕ್ಕದೇವರಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ಚೀಲೂರು
ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ದೂಡ್ಡಮರಳವಾಡಿ
ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ಕಲ್ಲನಕುಪ್ಪೆ
ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ಚಿಕ್ಕಮರಳವಾಡಿ
ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ದೇವರಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ಯಲಚವಾಡಿ
ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ಲಿಂಗನಾಪುರ
ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ಹುಯ್ಯಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ಭೀಮಸಂದ್ರ
ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ಬಂಟನಾಳು
ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ಕತ್ತರಿನಾತ್ತ
ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ಶೀತಲವಾಡಿ
ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ಟಿ:ಹೊಸಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ಪಡುವಣಗೆರೆ
ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ಆಗರ
ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ಮಾರಸಂದ್ರ
ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ಗೋದೂರು
ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ಅತ್ತಿಕುಪ್ಪೆ
ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ಗಾದಾರ್ನಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ಟಿ:ಮಣಿಯಂಬಾಳ್
ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ತಟ್ಟೇಕೆರೆ
ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ಬಿಳಿಗನಕುಪ್ಪೆ
ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ಕೊಳಾಲಗುಂದಿ
ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ಅವರೆಮಾಳ
ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ಚಿಕ್ಕಸಾದೇನಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ರಾಂಪುರ ಕರುವಿನಹಟ್ಟಿ
ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ರಾಂಪುರ ಗಟ್ಟಾಳ್ ಕೆರೆ ಕಾ
ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ತೇರುಬೀದಿ
ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ಬಿಳಿಕಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್
ಕನಕಪುರ ಸಾತನೂರು ದೇಶುವಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಸಾತನೂರು ಸಾತನೂರು
ಕನಕಪುರ ಸಾತನೂರು ದಾಳಿಂಬ
ಕನಕಪುರ ಸಾತನೂರು ಆನಮಾನಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಸಾತನೂರು ನರೀಪುರ
ಕನಕಪುರ ಸಾತನೂರು ಯಡಗೌಡನಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಸಾತನೂರು ಮೂಡಲಸ್ವಾಮಿಕುಪ್ಪೆ
ಕನಕಪುರ ಸಾತನೂರು ಕಬ್ಬಾಳು
ಕನಕಪುರ ಸಾತನೂರು ಕಂಸಾಗರ
ಕನಕಪುರ ಸಾತನೂರು ಹಲಸಿನಮರದದೊಡ್ಡಿ
ಕನಕಪುರ ಸಾತನೂರು ಮಾರದೇವನಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಸಾತನೂರು ಆಲೂರು
ಕನಕಪುರ ಸಾತನೂರು ಕಬ್ಬಾಳು ಫಾರೇಸ್ಟ್
ಕನಕಪುರ ಸಾತನೂರು ತೈಲೂರು ಫಾರೇಸ್ಟ್
ಕನಕಪುರ ಸಾತನೂರು ಕಚುವನಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಸಾತನೂರು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಸಾತನೂರು ಅಚ್ಚಲು
ಕನಕಪುರ ಸಾತನೂರು ತೋಟಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಸಾತನೂರು ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಸಾತನೂರು ನಾಗರಸನಕೋಟೆ
ಕನಕಪುರ ಸಾತನೂರು ದೂಂತೂರು
ಕನಕಪುರ ಸಾತನೂರು ಚಿಕ್ಕಆಲಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಸಾತನೂರು ಕೋಣನಗುಂದಿ
ಕನಕಪುರ ಸಾತನೂರು ಅತ್ತಿಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಸಾತನೂರು ಅರೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಸಾತನೂರು ಸೂರನಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಸಾತನೂರು ಮಲ್ಲಾಪುರ
ಕನಕಪುರ ಸಾತನೂರು ಮೇಡನಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಸಾತನೂರು ಹೊನ್ನಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಸಾತನೂರು ಗೇರಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಸಾತನೂರು ತೆಂಗನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಸಾತನೂರು ಯಳವಳ್ಳಿ(ಬೆ)
ಕನಕಪುರ ಸಾತನೂರು ಚೂಡಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಸಾತನೂರು ವಿರುಪಸಂದ್ರ
ಕನಕಪುರ ಸಾತನೂರು ಸೋಮನಾಥಪುರ
ಕನಕಪುರ ಸಾತನೂರು ಭೂಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಸಾತನೂರು ಕಾಡಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಸಾತನೂರು ಸೂಲಿಗೆರೆ
ಕನಕಪುರ ಸಾತನೂರು ಸಂಭಾಪುರ
ಕನಕಪುರ ಸಾತನೂರು ಬನ್ನಣಿ
ಕನಕಪುರ ಸಾತನೂರು ಹಲಸೂರು
ಕನಕಪುರ ಸಾತನೂರು ಕೆಮ್ಮಾಳೆ
ಕನಕಪುರ ಸಾತನೂರು ಕಂಚನಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಸಾತನೂರು ಗುರುವಿನಪುರ
ಕನಕಪುರ ಸಾತನೂರು ಹರಿಹರ
ಕನಕಪುರ ಸಾತನೂರು ಹೊನ್ನಿಗನಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಸಾತನೂರು ಸಾಸಲಾಪುರ
ಕನಕಪುರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಅರಕೆರೆ
ಕನಕಪುರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗರಳಾಪುರ
ಕನಕಪುರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಗುಳಿ
ಕನಕಪುರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಹಣಕಡಬೂರು
ಕನಕಪುರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಸಾಲಬನ್ನಿ
ಕನಕಪುರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ತಟ್ಟೆಕೆರೆ
ಕನಕಪುರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗುಡ್ಡೆವೀರನಹೊಸಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಬಿಜ್ಜಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ತಿಪ್ಟೂರು
ಕನಕಪುರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಎರಂಗೆರೆ
ಕನಕಪುರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಬಾಳೆಪುರ
ಕನಕಪುರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ತಟ್ಟೆಗುಪ್ಪೆ
ಕನಕಪುರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ
ಕನಕಪುರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಯಲಚಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕಬ್ಬಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಅಜ್ಜಬಸವನಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಯಕ್ಕುಳಿ
ಕನಕಪುರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಆಲನತ್ತ
ಕನಕಪುರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಚನ್ನಸಂದ್ರ
ಕನಕಪುರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಟಿ:ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲಾಪುರ
ಕನಕಪುರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಇರಲ್‌ಪೋಡು
ಕನಕಪುರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಕುಡುಗಲಾಣಿ
ಕನಕಪುರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾಲನತ್ತ
ಕನಕಪುರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಹುಣಸಲನತ್ತ
ಕನಕಪುರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಹೊಸದುರ್ಗ
ಕನಕಪುರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಎಮ್ಮೆದೊಡ್ಡಿ (ಬ)
ಕನಕಪುರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಹಂಚಗುಳಿ
ಕನಕಪುರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಕೆಬರೆ
ಕನಕಪುರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಹಲಸೂರು
ಕನಕಪುರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಕೆ:ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗಟ್ಟಿಗುಂದ
ಕನಕಪುರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಹುಣಸನಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಬಾಳಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗಂಗನಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ
ಕನಕಪುರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ವೀರಸಂದ್ರ(ಬ)
ಕನಕಪುರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಕೊಳಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಬಿಳಿದಾಳೆ
ಕನಕಪುರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಮಂಜಲನತ್ತ(ಬೆ)
ಕನಕಪುರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿಮುಕೊಡ್ಲು
ಕನಕಪುರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಹೊನ್ನಿಗನಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕಮುಕ್ಕೋಡ್ಲು
ಕನಕಪುರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಹೇರಂದ್ಯಾಪನಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಯರೇಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳಂದ
ಕನಕಪುರ ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ ಹುಳ್ಯ
ಕನಕಪುರ ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ ಚೀಲಂದವಾಡಿ
ಕನಕಪುರ ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ ಹೈರಾ
ಕನಕಪುರ ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ ಹಾರೋಶಿವನಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ ಬೆಂಡಗೋಡು
ಕನಕಪುರ ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ ಹೆಗ್ಗನೂರು
ಕನಕಪುರ ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ ವೀರಸಂದ್ರ
ಕನಕಪುರ ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ ಮಾಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ ಚೀಲಂದವಾಡಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್
ಕನಕಪುರ ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ ಮುಗ್ಗೂರು ಫಾರೆಸ್ಟ್
ಕನಕಪುರ ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ ಎಳಿಗೆಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ ವಡಕೆಕಟ್ಟೆ
ಕನಕಪುರ ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ ಪುರಷಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ ಆಲಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ ಮಹಿಮನಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ ಯಡಮಾರನಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ ನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕಮುದುಡೆ
ಕನಕಪುರ ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ ಪುರದದೊಡ್ಡಿ
ಕನಕಪುರ ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ ಮರಳೇಬೇಕುಪ್ಪೆ
ಕನಕಪುರ ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ ನಲ್ಲಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ ಕೊಕ್ಕರೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗದಯ್ಯನಗುಂದ
ಕನಕಪುರ ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ ಕೂತಗಳೆ
ಕನಕಪುರ ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ ಮುಳ್ಳಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ ಮಾದಾರಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ ಹೂಕುಂದ
ಕನಕಪುರ ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕೊಪ್ಪ
ಕನಕಪುರ ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ ಐ:ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ
ಕನಕಪುರ ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೊಪ್ಪ
ಕನಕಪುರ ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ ಕೋಟೆಕೊಪ್ಪ
ಕನಕಪುರ ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ ಅರಕೊಪ್ಪ
ಕನಕಪುರ ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ ಮುಗ್ಗೂರು