ಮುಚ್ಚಿ

ಶಿಕ್ಷಣ

 ಶಾಲೆಗಳ ವಿವರ:- (2018-19)

 

ಕ್ರ.ಸಂ ಶಾಲೆಗಳು ಶಾಲೆಗಳ ವಿಧ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕನಕಪುರ ಮಾಗಡಿ ರಾಮನಗರ ಒಟ್ಟು
01 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 129

279

248

162

818

02 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 98 136 112 101 447
03 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ 25 35 21 26 107
ಒಟ್ಟು 252 450 381 289 1372
ಕ್ರ.ಸಂ ಶಾಲೆಗಳು ಶಾಲೆಗಳ ವಿಧ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕನಕಪುರ ಮಾಗಡಿ ರಾಮನಗರ ಒಟ್ಟು
01 ಅನುದಾನಿತ ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 0 1 0 0 1
02 ಅನುದಾನಿತ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 4 9 6 6 25
03 ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ 13 17 27 17 74
ಒಟ್ಟು 17 27 33 23 100
ಕ್ರ.ಸಂ ಶಾಲೆಗಳು ಶಾಲೆಗಳ ವಿಧ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕನಕಪುರ ಮಾಗಡಿ ರಾಮನಗರ ಒಟ್ಟು
01 ಅನುದಾನರಹಿತ ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 3 13 7 8 31
02 ಅನುದಾನರಹಿತ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 34 34 16 41 125
03 ಅನುದಾನರಹಿತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ 23 27 16 42 108
ಒಟ್ಟು 60 74 39 91 264
ಕ್ರ.ಸಂ ಶಾಲೆಗಳು ಶಾಲೆಗಳ ವಿಧ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕನಕಪುರ ಮಾಗಡಿ ರಾಮನಗರ ಒಟ್ಟು
01 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 0 1 1 3 5
02< ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 0 1 0 0 1
03 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ 5 8 6 8 27
ಒಟ್ಟು 5 10 7 11 33
ಗ್ರಾಂಡ್ ಟೋಟಲ್ 334 561 460 414 1769