ಮುಚ್ಚಿ

ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ

ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯ 4(1)ಎ ಮತ್ತು 4(1)ಬಿ
SL.NO Description View / Download
1 4(1)A of Right to information act 4(1)a
2 4(1)B of Right to information act 4(1)b
ಸಿಡಿಪಿಒ ಕಚೇರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಚೇರಿ, ಮಾಗಡಿ

4(1)a  ಮತ್ತು  4(1)b