ಮುಚ್ಚಿ

ಲೋಕಸಭಾ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಕ್ರ.ಸಂ. ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು
1 23-ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಡಿ.ಕೆ.ಸುರೇಶ್

 

ವಿಧಾನಸಭಾ  ಕ್ಷೇತ್ರ
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು
182 ಮಾಗಡಿ ಎ. ಮಂಜುನಾಥ್
183 ರಾಮನಗರ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
184 ಕನಕಪುರ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್
185 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ