ಮುಚ್ಚಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್

ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಸಂ. ಸ್ಥಳ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್
1 ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ರಾಮನಗರ 080-27273700 9480802800
2 ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಚನಪಟ್ಟಣ 080-27251415 9480802821
3 ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ರಾಮನಗರ 080-27271878 9480802820
4 ಅರಕ್ಷಕ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ 080-27251621 9480802834
5 ಸಿಪಿಐ, ಮಾಗಡಿ 080-27745375 9480802833
6 ಅರಕ್ಷಕ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ 080-27271010 9480802831
7 ಅರಕ್ಷಕ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ರಾಮನಗರ ಟೌನ್ 080-27271422 9480802830
8 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಉತ್ತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 080-27251229 9480802856
9
 
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
 080-27251749  9480802855
10
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್
080-27271786 9480802847
11
ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
080-27522441 9480802860
12
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
080-27745224 9480802852
13
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
080-27271230 9480802845
14
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
080-27273904 9480802846
15
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾನೆ
080-28435250 9480802851
16
ಡಿ ಎ ಆರ್ , ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ
080-27255488 9480802806
17
ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂ
 
080-27271100
 
 

ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

 
ಸಂ. ಸ್ಥಳ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್
1

ಆರಕ್ಷಕ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ

080-27251416 9480802835
2 ಆರಕ್ಷಕ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ
080-27562270
9480802832
3 ಆರಕ್ಷಕ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಕನಕಪುರ
080-27522044
9480802836
4 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
080-27263253
9480802858
5 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
080-27282237
9480802849
6 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
080-27251256
9480802857
7 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ
080-27562240
9480802850
8
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
080-27541240
9480802862
9
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
080-27762241
9480802853
10
ಎಂ. ಕೆ ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
080-27266231
9480802859
11
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
080-27271321
9480802848
12
ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
080-27551233
9480802863
13
ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
080-27523616
9480802861
14
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
080-28434365
9480802854