ದಾಖಲೆಗಳು

ದಾಖಲೆಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ / ಲಿಂಕ್
ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಚಾಲಕರ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ 01/03/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(412 KB)
ಪರ್ಯಾಯ ಕಡತ : ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(412 KB)
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು 13/02/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(244 KB)
ಜಿಲ್ಲಾ ವಿವರ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿವರ
ರಾಮನಗರ ವಿಧಾನಸಭೆ ನಕ್ಷೆ 16/08/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(1 MB)
ಅಂಗನವಾಡಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ 01/08/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(207 KB)
ಪರ್ಯಾಯ ಕಡತ : ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(108 KB)