ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು

 

ಸದಸ್ಯರು
ಭಾವಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ

ಹೆಚ್.ಎನ್.ಅಶೋಕ

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಅಶೋಕ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,

ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್

ಅಮ್ಮ” ನಂ.21, ಎಂ.ಐ.ಜಿ., 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಹಂತ, ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-79 ,

ಮೊ:9845747124

ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿ.ವಿ. ಉಷಾರವಿ

ಮಾನ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್  ,

ರಾಯಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ತುಂಗಣಿ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು,

ಮೊ:9900162903

ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್. ಎಲ್ ಮಾನ್ಯಅಧ್ಯಕ್ಷರು,ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸಮಿತಿ,ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್,

ರಾಯಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ತುಂಗಣಿ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು,

ಮೊ:9900162903

ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ ಮಾನ್ಯಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಿತಿ,ರಾಮನಗರಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್,

ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ, ಸಾತನೂರು ಹೋಬಳಿ,ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು,

ಮೊ:9945034977

ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗರತ್ನ ಚಂದ್ರೇಗೌಡ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ,ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್,

ನಂ.396, 7ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಬಿ.ಇ.ಎಲ್. ಲೇ ಔಟ್, 2ನೇ ಹಂತ,ಭಾರತನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-91,

ಮೊ:9844493999

ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಗಂಗಾಧರ್

ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು,

ಸೋಗಾಲ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿಪುರ

ಹೋಬಳಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು,ಮೊ:9845091428

ಶ್ರೀ ಸಿ ಪಿ ರಾಜೇಶ್ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು, 

ಮಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ,

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು,ರಾಮನಗರ

ಮೊ:9980081234

ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿ.ಡಿ. ವೀಣಾಕುಮಾರಿ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ,

#2290/1, 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕುವೆಂಪುನಗ ಎಸ್ಬಿಐ ಹಿಂಭಾಗ ,

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು,ರಾಮನಗರ

ಮೊ:9844479999/9844996666

ಶ್ರೀಮತಿ ಎನ್. ಸುಗುಣ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ,

ಬೇವೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ, ಮಳೂರು ಹೋಬಳಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು,

ಮೊ:9901423630

ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ,

ದೊಡ್ಡಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು,

ಮೊ:9740969676

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎನ್. ನಾಗರಾಜು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ,

ದೊಡ್ಡಮರಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ,

ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ,

ಮೊ: 9448707410, 9731356189

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಕೆ. ನಾಗರಾಜು  ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ,

ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು,

ಮೊ:9448536552, 7760663527

ಶ್ರೀಮತಿ ಡಿ.ಎಚ್. ಜಯರತ್ನ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ,

ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು,

ಮೊ:9448509443

ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗ್ಯ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ,

ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮ,ಶಿವನಹಳ್ಳಿ, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು,

ಮೊ:9845387222, 9449524941

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಅಣ್ಣೇಗೌಡ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ,

ಕುದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು.

ರಾಮನಗರ ,

ಮೊ:9448856332

ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ನಂಜಯ್ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ,

ನಟರಾಜ ಬಡಾಣೆ, ಆರ್.ಆರ್.ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ಎದುರು, ಮಾಗಡಿ ಟೌನ್,

ಮೊ:9964650078

ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಜಿಯಾ ಖಾನಂ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ,

ನಂ.253, ಸೋಲೂರು, ಸೋಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು,

ಮೊ: 9008174175, 9964042186

ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ.ಎನ್. ದಿವ್ಯಾ ಗಂಗಾಧರ್ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ,

ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ,ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು,

ಮೊ: 9886604007

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು,

ಹನುಮಂತನಗರ, ಮಂಚನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ,

ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿ, ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು,

ಮೊ:9880676669

ಹೆಚ್. ಬಸಪ್ಪ

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಬಸಪ್ಪ

ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ,

ಹೊನ್ನಿಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಹೊಸದುರ್ಗ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು,

ಮೊ:8971807123

ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಭಾವತಿ ಶವಲಿಂಗಯ್ಯ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ,

ಕವಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮ, ಲಕ್ಕೋಜನಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ, ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ, ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು,

ಮೊ:9620873653

ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್.ನಾಗರತ್ನ ಶಿವಣ್ಣ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ,

ಬೇವಿನಮರದದೊಡ್ಡಿ, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು,

ಮೊ:9480338888