ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು

 

ಸದಸ್ಯರು
ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಬಸಪ್ಪ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,
ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್
ಹೊನ್ನಿಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಹೊಸದುರ್ಗ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು,
ಮೊ:8971807123
ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ತಾಯಿ ಸಮಿತಿ,
ಹಾಗೂ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು,ಸೋಗಾಲ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿಪುರ
ಹೋಬಳಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು,
ಮೊ:9845091428
ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿ.ಡಿ. ವೀಣಾಕುಮಾರಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು,
ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್
#2290/1, 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕುವೆಂಪುನಗ ಎಸ್ಬಿಐ ಹಿಂಭಾಗ ,
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು,ರಾಮನಗರ
ಮೊ:9844479999/9844996666
ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿ.ವಿ. ಉಷಾರವಿ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ,
ರಾಯಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ತುಂಗಣಿ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು,
ಮೊ:9900162903
ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎನ್. ನಾಗರಾಜು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ,
ದೊಡ್ಡಮರಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ,
ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ,
ಮೊ: 9448707410, 9731356189
ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿ.ಡಿ. ವೀಣಾಕುಮಾರಿ ಮಾನ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ,
#2290/1, 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕುವೆಂಪುನಗ ಎಸ್ಬಿಐ ಹಿಂಭಾಗ ,
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು,ರಾಮನಗರ
ಮೊ:9844479999/9844996666
ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್. ಎಲ್ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ,
ರಾಯಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ತುಂಗಣಿ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು,
ಮೊ:9900162903
ಶ್ರೀಮತಿ ಎನ್. ಸುಗುಣ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ,
ಬೇವೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ, ಮಳೂರು ಹೋಬಳಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು,
ಮೊ:9901423630
ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ,
ದೊಡ್ಡಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು,
ಮೊ:9740969676
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಕೆ. ನಾಗರಾಜು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ,
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು,
ಮೊ:9448536552, 7760663527
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಬಸಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ,
ಹೊನ್ನಿಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಹೊಸದುರ್ಗ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು,
ಮೊ:8971807123
ಶ್ರೀಮತಿ ಡಿ.ಎಚ್. ಜಯರತ್ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ,
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು,
ಮೊ:9448509443
ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ನಂಜಯ್ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ,
ನಟರಾಜ ಬಡಾಣೆ, ಆರ್.ಆರ್.ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ಎದುರು, ಮಾಗಡಿ ಟೌನ್,
ಮೊ:9964650078
ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗರತ್ನ ಚಂದ್ರೇಗೌಡ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ,
ನಂ.396, 7ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಬಿ.ಇ.ಎಲ್. ಲೇ ಔಟ್, 2ನೇ ಹಂತ,ಭಾರತನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-91,
ಮೊ:9844493999
ಶ್ರೀ ಎ.ಮಂಜುನಾಥ್ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ,
ನಂ.216, ಬೈರಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ, ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿ, ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು,
ಮೊ:9945888888
ಶ್ರೀ ಎಂ. ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ,ಹನುಮಂತನಗರ, ಮಂಚನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ,
ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿ, ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು,
ಮೊ:9880676669
ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ,
ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ, ಸಾತನೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು,
ಮೊ:9945034977
ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗ್ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ,
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮ,ಶಿವನಹಳ್ಳಿ, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು,
ಮೊ:9845387222, 9449524941
ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಜಿಯಾ ಖಾನಂ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ,
ನಂ.253, ಸೋಲೂರು, ಸೋಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು,
ಮೊ: 9008174175, 9964042186
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಅಶೋಕ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ,
ಅಮ್ಮ” ನಂ.21, ಎಂ.ಐ.ಜಿ., 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಹಂತ, ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-79 ,
ಮೊ:9845747124
ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಭಾವತಿ ಶವಲಿಂಗಯ್ಯ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ,
ಕವಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮ, ಲಕ್ಕೋಜನಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ, ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ, ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು,
ಮೊ:9620873653
ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್.ನಾಗರತ್ನ ಶಿವಣ್ಣ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ,
ಬೇವಿನಮರದದೊಡ್ಡಿ, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು,
ಮೊ:9480338888