ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರೊಫೈಲ್

ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಇಮೇಲ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಅವಧಿ ವಿಳಾಸ
08-07-2024Yeshwanth V Gurukar ಶ್ರೀ. ಯಶವಂತ್‌ ವಿ. ಗುರುಕರ್‌ ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,deo[dot]ramanagara[at]gmail[dot]com080-27273777ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಿಎಂಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ರಾಮನಗರ-562159
ಕೆ.ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಡಾ.ಕೆ.ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್,ಐಎಎಸ್deo[dot]ramanagara[at]gmail[dot]com080-2727377702/03/2021 - 18/04/2022ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ರಾಮನಗರ-562159
Smt. M.S. Archana IAS ಶ್ರೀಮತಿ. ಎಂ.ಎಸ್. ಅರ್ಚನಾ,ಐಎಎಸ್deo[dot]ramanagara[at]gmail[dot]com080-2727377709/03/2018 - 02/03/2021ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ರಾಮನಗರ-562159
ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಡಾ.ಕೆ.ರಾಜೇಂದ್ರ, ಐ.ಎ.ಎಸ್.deo[dot]ramanagara[at]gmail[dot]com080-2727377709/03/2018 - 20/08/2019ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ರಾಮನಗರ-562159
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾ. ಮಮತಾ ಬಿ.ಆರ್.deo[dot]ramanagara[at]gmail[dot]com080-2727377702/06/2016 - 09/03/2018ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ರಾಮನಗರ-562159
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ್deo[dot]ramanagara[at]gmail[dot]com080-2727377731/05/2016 - 02/06/2016ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ರಾಮನಗರ-562159
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಎಫ್. ಆರ್. ಜಮದಾರ್deo[dot]ramanagara[at]gmail[dot]com080-2727377717/02/2015 - 31/05/2016ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ರಾಮನಗರ-562159
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ್deo[dot]ramanagara[at]gmail[dot]com080-2727377702/02/2015 - 17/02/2015ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ರಾಮನಗರ-562159
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಎಫ್. ಆರ್. ಜಮದಾರ್deo[dot]ramanagara[at]gmail[dot]com080-2727377723/05/2014 - 02/02/2015ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ರಾಮನಗರ-562159
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಡಾ|| ಎಂ. ವಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್deo[dot]ramanagara[at]gmail[dot]com080-2727377720/05/2014 - 23/05/2014ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ರಾಮನಗರ-562159