ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳು

Image Details

ಶ್ರೀ. ಡಾ ಸಿ ಎನ್ ಅಶ್ವತ್ ನಾರಾಯಣ

ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ,
ಐಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಟಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ
ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ