ಮುಚ್ಚಿ

ಕೋಶ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ
ಶ್ರೀಮತಿ. ಎಂ.ಎಸ್. ಅರ್ಚನಾ, ಐಎಎಸ್, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ deo[dot]ramanagara[at]gmail[dot]com 080-27273777
ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ರಾಮುಲ್ಲ ಷರೀಫ್, ಐ.ಎ.ಎಸ್. ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ceozpramngr-ka[at]nic[dot]in 080-27276711
ರಮೇಶ್.ಬಿ, ಐಪಿಎಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು sprmn[at]ksp[dot]gov[dot]in 080-27273700
 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಪಿ. ವಿಜಯ್, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್.,

ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ

deo[dot]ramanagara[at]gmail[dot]com 080-27273777

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು