ಮುಚ್ಚಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆ-2024

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಶಿಕ್ಷಕರ ಹಾಗೂ ಪದವೀಧರರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆ-2023
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಸರು ನಮೂನೆ-18  ನಮೂನೆ-19
1 ಮಾಗಡಿ  ನಮೂನೆ-18  ನಮೂನೆ-19  
2 ರಾಮನಗರ ನಮೂನೆ-18  ನಮೂನೆ-19  
3 ಕನಕಪುರ ನಮೂನೆ-18 ನಮೂನೆ-19  
4 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ನಮೂನೆ-18 ನಮೂನೆ-19  
5 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ನಮೂನೆ-18 ನಮೂನೆ-19