ಮುಚ್ಚಿ

ಕಂದಾಯ ಆಡಳಿತ

 

ಕಂದಾಯ ಆಡಳಿತ 
ಹೆಸರು ಒಟ್ಟು
ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗಗಳು 1
ಕಂದಾಯ ತಾಲ್ಲೂಕು 4
ಕಂದಾಯ ಹಳ್ಳಿಗಳು 823
ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗಗಳು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗಗಳು ಹೆಸರು
1 ರಾಮನಗರ
ಕಂದಾಯ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗಗಳು ಹೆಸರು
1 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ
2 ಕನಕಪುರ
3 ಮಾಗಡಿ
4 ರಾಮನಗರ