ಮುಚ್ಚಿ

ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಪಿನ್ ಕೋಡ್

ರಾಮನಗರ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಕೋಡ್ ವಿವರಗಳು:

ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಸರು: ರಾಮನಗರ

ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಕೋಡ್: 080

 

ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ವಿವರಗಳು

ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿನ್ ಕೋಡ್
ಅಬ್ಬುರ್ ಬಿ.ಓ ರಾಮನಗರ 562108
ಅಚ್ಚಲು ಬಿ.ಓ ರಾಮನಗರ 562117
ಆಗಲಕೋಟೆ ಬಿ.ಓ ರಾಮನಗರ 562120
ಅಂಬಡಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಓ ರಾಮನಗರ 562138
ಅಂಜನಾಪುರ ಬಿ.ಓ ರಾಮನಗರ 562159
ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಓ ರಾಮನಗರ 562159
ಅರಳಲಸಂದ್ರ ಬಿ.ಓ ರಾಮನಗರ 562138
ಅತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಓ ರಾಮನಗರ 562126
ಅತ್ತಿಕುಪ್ಪೆ ಬಿ.ಓ ರಾಮನಗರ 562112
ಅತ್ತಿಮಗೆರೆ ಬಿ.ಓ ರಾಮನಗರ 561201
ಅವೆರಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಓ ರಾಮನಗರ 562159
ಬಾಚೇನಹಟ್ಟಿ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562120
ಬನವಾಸಿ ಬಿ.ಓ ರಾಮನಗರ 562121
ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ (ಬಿ) ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562159
ಬನ್ನಿಮಕೊಡಲು ಬಿ.ಓ ರಾಮನಗರ 562119
ಬೇವೂರ್ ಸ್.ಓ (ರಾಮನಗರ) ರಾಮನಗರ 562108
ಬೇವೂರ್ಮಂಡ್ಯ ಬಿ.ಓ ರಾಮನಗರ 562108
ಬಿಡದಿ ಸ್.ಓ ರಾಮನಗರ 562109
ಬಿಜ್ಜಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಓ ರಾಮನಗರ 562119
ಬಿಳಗುಂಬ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562120
ಬಿಳಗುಂಬ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562159
ಬೈರಮಂಗಲ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562109
ಚಕಾರಭಾವಿ ಬಿ.ಓ ರಾಮನಗರ 562120
ಚಕ್ಕಲೂರ್ ಬಿ.ಓ ರಾಮನಗರ 562160
ಚಕ್ಕೆರೆ ಬಿ.ಓ ರಾಮನಗರ 562160
ಚನ್ನಪಟ್ಣ ಬಜಾರ್ ಸ್.ಓ ರಾಮನಗರ 562160
ಚನ್ನಪಟ್ಣ ಹೆಚ್.ಓ ರಾಮನಗರ 562160
ಚೀಲೂರು ಬಿ.ಓ ರಾಮನಗರ 562112
ಚಿಕ್ಕಲಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಓ ರಾಮನಗರ 562126
ಚಿಕ್ಕಮುದುವಾಡಿ ಬಿ.ಓ ರಾಮನಗರ 562117
ದೊಡ್ಡಗಂಗವಾಡಿ ಬಿ.ಓ ರಾಮನಗರ 562159
ದೊಡ್ಡಕಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬಿ.ಓ ರಾಮನಗರ 562119
ಗಣಕಲ್ ಬಿ.ಓ ರಾಮನಗರ 562109
ಗಾಣಲು ಬಿ.ಓ ರಾಮನಗರ 562117
ಗರಕಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಓ ರಾಮನಗರ 562138
ಜಿಸಿಈಸಿ ರಾಮನಗರ ಎಸ್.ಓ ರಾಮನಗರ 562159
ಗೆಜ್ಜಗಾರಗುಪಪ್ಪೇ ಬಿ.ಓ ರಾಮನಗರ 562120
ಗಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಓ ರಾಮನಗರ 562112
ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಓ ರಾಮನಗರ 562119
ಗೊಟ್ಟಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಓ ರಾಮನಗರ 562112
ಸರ್ಕಾರದ ರೇಷ್ಮೆ ಫಾರ್ಮ್ ಎಸ್.ಓ. ರಾಮನಗರ 562161
ಗೌಡಗೆರೆ ಬಿ.ಓ ರಾಮನಗರ 562108
ಗುಟ್ಟಲಹುನಸೆ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562121
ಹೆಚ್.ಕೋತನೂರು ಬಿ.ಒ ರಾಮನಗರ 562117
ಹಾಗಲಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562128
ಹಂಚಗುಲಿ ಬಿ.ಒ ರಾಮನಗರ 562119
ಹರತಿ ಬಿ.ಒ ರಾಮನಗರ 562120
ಹರೀಸಂದ್ರ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562128
ಹಾರೋಬೆಲೆ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562126
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಓ. ರಾಮನಗರ 562112
ಹೆಜ್ಜಾಲ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562109
ಹೇಲಗಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562117

ಹೇರಂದ್ಯಾಪನಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಓ

ರಾಮನಗರ 562119

ಹೊಂಗನೂರು ಎಸ್.ಓ.

ರಾಮನಗರ 562138
ಹೊನ್ನನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562108
ಹೊನ್ನಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562126
ಹೊರಳಗಲ್ಲು ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562117
ಹೊಸದುರ್ಗ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562119
ಹೊಸೂರು ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562109
ಹುನಸನಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562119
ಹೂಕುಂದ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562119
ಇಗ್ಗಲೂರು ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562138
ಐಜೂರು ರಾಮನಗರ ಎಸ್.ಓ. ರಾಮನಗರ 562159
ಇಟ್ಟಮಡು ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562109
ಜಗದಪುರ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562138
ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562112
ಜಾಲಮಂಗಲ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562159
ಕೆ.ಕರೇನಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562109
ಕಬ್ಬಾಳ್ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562126
ಕಾಡಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562126
ಕಗ್ಗಲಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562112
ಕೈಲಾಂಚ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562159
ಕಾಳಾರಿ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562120
ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562117
ಕಲ್ಲನಕುಪ್ಪೆ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562121
ಕಲ್ಲುದೇವನಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562120
ಕಲ್ಯಾ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562120
ಕನಕಪುರ ಬಜಾರ್ ಎಸ್.ಓ. ರಾಮನಗರ 562117
ಕನಕಪುರ ಎಸ್.ಓ. ರಾಮನಗರ 562117
ಕಂಚುಗಾರನಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562109
ಕಣ್ವ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562108
ಕರಿಕಲ್ ದೊಡ್ಡಿ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562112
ಕರ್ನಮಂಗಲ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 561201
ಕೆಂಪಸಾಗರ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562120
ಕೋಡಂಬಳ್ಳಿ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562138
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562119
ಕೊಳಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562119
ಕೊಳ್ಳಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562112
ಕೊಟ್ಟಗಾಳು ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562117
ಕೃಷ್ಣಾಪುರದೊಡ್ಡಿ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562159
ಕೂಡ್ಲೂರು ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562160
ಕುರುಪೇಟ್ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562117
ಕೂಟಗಲ್ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562159
ಕ್ಯಾಸಾಪುರ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562108
ಲಕ್ಕೋಜನಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562159
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 561201
ಲಾಳಘಟ್ಟ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562160
ಮಡ್ ಬಾಳ್ ಬಿ.ಓ ರಾಮನಗರ 561201
ಮಾಗಡಿ ಎಸ್.ಓ. ರಾಮನಗರ 562120
ಮಾಕಳಿ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562108
ಮಾಲ್ ಗಲ್ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562117
ಮಲ್ಲಿಗೆಮೆಟ್ಲು ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562121
ಮಳೂರ್ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562160
ಮಂಚನಬೆಲೆ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562128
ಮಂಚನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562109
ಮಂಚೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯ ಬಿ.ಒ ರಾಮನಗರ 562109
ಮಂಕುಂದ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562108
ಮರಳವಾಡಿ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562121
ಮರಳೇ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562117
ಮರ್ಚನ್ ಹಳ್ಲಿ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562160
ಮರಳೇಬೇಕುಪ್ಪೆ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562117
ಮತ್ತೀಕೆರೆ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562120
ಮಾಯಗಾನಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562128
ಮೇದರನಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562112
ಮೋಗೇನಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562108
ಮುದುಗೆರೆ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562160
ಮೈಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562160
ನಾಗವಾರ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562108
ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562117
ನೆರಳೂರು ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562138
ರಾಮನಗರಂ ಎಸ್.ಓ. ರಾಮನಗರ 562159
ರಾಂಪುರ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562160
ಸಾತನೂರು ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562120
ಸಾತನೂರು ಎಸ್.ಓ. ರಾಮನಗರ 562126
ಸಾವನದುರ್ಗ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 561201
ಶಾನುಮಂಗಳ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562109
ಶಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562160
ಶಿವನಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562117
ಸಿಂಗ್ರಾಜಿಪುರ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562138
ಸೋಗಾಲ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562138
ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಓ ರಾಮನಗರ 562128
ಸುಳ್ಳೇರಿ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562160
ಟಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562112
ತಗಚಗೆರೆ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562160
ತಟ್ಟೆಕೆರೆ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562112
ತೇರುಬೀದಿ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562121
ತಗ್ಗೀಕುಪ್ಪೆ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562120
ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 561201
ತೊರೆಬೇಕುಪ್ಪೆ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562117
ತುಂಗಣಿ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562117
ಉರಗಪುರ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562109
ವೀರೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಎಸ್.ಓ. ರಾಮನಗರ 561201
ವೆಂಕಟರಾಯನದೊಡ್ಡಿ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562117
ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562138
ಯಡಮರನಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562117
ಎಲೆತೋಟದಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562138
ಯರೇಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಓ. ರಾಮನಗರ 562159