ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ ಮುರಳೀಧರ್

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ

ಇಮೇಲ್ : aeemisdram[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ದೂರವಾಣಿ : 080-27275520