ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೆ.ಬಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಕಚೇರಿ

ಇಮೇಲ್ : ssocpt[at]ksfes[dot]gov[dot]in
ಪದನಾಮ : ಜಿಲ್ಲಾ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ದೂರವಾಣಿ : 080-27251354