ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ ಜವರೆ ಗೌಡ .ಟಿ, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ರಾಮನಗರ-562159

ಇಮೇಲ್ : deo[dot]ramanagara[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ
ದೂರವಾಣಿ : 080-27275945
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 080-27276711