ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ ಆಶೇಖಾನ್

ಬಂಧೀಖಾನೆ

ಇಮೇಲ್ : dprmg[dot]prisons_kar[at]gov[dot]in
ಪದನಾಮ : ಜಿಲ್ಲಾಅಧೀಕ್ಷಕರು
ದೂರವಾಣಿ : 080-27274220