ಮುಚ್ಚಿ

ಲಲಿತಾ

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಚೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್

ಇಮೇಲ್ : dswormgm12[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು,ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ದೂರವಾಣಿ : 080-27273003