ಮುಚ್ಚಿ

ಶಿವರಾಮ್

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕನಕಪುರ

ಇಮೇಲ್ : eotp_kkp[at]yahoo[dot]com
ಪದನಾಮ : ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಕನಕಪುರ
ದೂರವಾಣಿ : 080-27522438