ಮುಚ್ಚಿ

ಶಮೀದ್ ಪಾಶ

ಲೋಕಾಯುಕ್ತ


ಪದನಾಮ : ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ
ದೂರವಾಣಿ : 080-29575050