ಮುಚ್ಚಿ

ಕೊಟ್ರೇಶ್

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ, ರಾಮನಗರ

ಇಮೇಲ್ : aeemisdram[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ದೂರವಾಣಿ : 8951055535